Polityka prywatności

Polityka Prywatności
Nasza polityka prywatności gwarantuje wysoki poziom bezpieczeństwa powierzonych nam informacji.

TAXBERG Sp. z o.o. dokłada szczególnej staranności celem ochrony prywatności wszystkich osób, z jakimi utrzymuje kontakty, niezależnie od celu przetwarzania danych przez TAXBERG Sp. z o.o. Bardzo istotnym jest zrozumienie, jakie kategorie Twoich danych osobowych przetwarzamy, w jakim celu to robimy, na jakiej podstawie i jakie posiadasz prawa z tym związane.
Powyższa Polityka Prywatności ma charakter wyłącznie informacyjny. W szczególności, nie stanowi ona realizacji obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
TAXBERG Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do aktualizacji niniejszej Polityki prywatności. Informacja w powyższym zakresie publikowana będzie na stronie www.taxberg.pl.
TAXBERG Sp. z o.o. może przetwarzać Twoje dane osobowe na różne sposoby i w różnych sytuacjach, w zależności od charakteru nawiązanej współpracy. TAXBERG Sp. z o.o. może przetwarzać dane osobowe osób korzystających ze strony internetowej www.taxberg.pl, w zależności od sposobu nawiązania kontaktu z TAXBERG Sp. z o.o.
TAXBERG Sp. z o.o., zobowiązuje się do niesprzedawania, niekomercjalizowania ani niewykorzystywania Twoich danych osobowych z naruszeniem obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych.
TAXBERG Sp. z o.o. respektuje Twoją prywatność, niezależnie od tego, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe we własnym zakresie, czy w imieniu innych podmiotów. Istotnym jest abyś zrozumiał, jakie kategorie Twoich danych osobowych przetwarzamy, w jakim celu to robimy i jakie prawa Ci przysługują.
W zależności od formy korzystania ze strony www.taxberg.pl, użytkownik może zostać poproszony o podanie mniejszego lub większego zakresu informacji, w tym danych osobowych, niezbędnych do realizacji jego życzeń/żądań.
W przypadku chęci skorzystania z usług świadczonych poprzez TAXBERG Sp. z o.o., użytkownik może zostać poproszony o podanie danych zapewniających możliwość kontaktu, a w szczególności imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej (e-mail) oraz numeru telefonu.
W zależności od decyzji wyrażonej przy wypełnianiu stosownego formularza na stronie www.taxberg.pl podane dane osobowe, a w szczególności adres e-mail oraz numer telefonu komórkowego, może posłużyć do przesyłania przez Administratora informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 – tekst jednolity ze zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1907 – tekst jednolity ze zm.).

I. Definicje
Dane osobowe:
Informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”);

Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna:
osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Użytkownik, Użytkownicy, lub Ty
Oznaczają każdą osobę, która korzysta ze usług i stron i serwisów udostępnianych przez TAXBERG Sp. z o.o.

Przetwarzanie danych osobowych
Operacja lub zbiór operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Rozporządzenie lub RODO
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Regulamin.
Regulamin usług świadczonych przez spółkę TAXBERG Sp. z o.o., w tym także usług z wykorzystaniem internetowego serwisu udostępnianego na stronie www.taxberg.pl.

Kto będzie Administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem Twoich danych osobowych jest TAXBERG Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Chmielna 2/31, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000917536, NIP: 5252874600 , REGON: 389827175, z Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem e-mail biuro@taxberg.pl, w dalszej części Polityki Prywatności określana jako „my” lub „TAXBERG Sp. z o.o.”.
Dostęp do danych osobowych mają pracownicy, podwykonawcy oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (między innymi usługi IT i wsparcia technicznego), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki.

II. Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?
Twoje prawa Co oznaczają
Prawo dostępu Możesz żądać informacji o sposobach przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym informacji w następujących kwestiach:
• Powód przetwarzania danych osobowych?
• Kategorie przetwarzanych danych osobowych?
• Komu przekazywane są dane osobowe?
• Okres przechowywania Twoich danych osobowych, lub zasady ustalania okresów przechowywania danych osobowych?
• Na temat przysługujących Ci praw?
• Źródło pozyskania Twoich danych osobowych?
• Czy w ramach przetwarzania danych prowadzone jest automatyczne podejmowanie decyzji (tzw. profilowanie)?
• Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych, które przekazywane by były do kraju spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Powyższe informacje zawarto w niniejszej Polityce Prywatności. Żądanie kopii danych osobowych i wydanie dodatkowych kopii podlega opłacie równej kosztom obsługi tego żądania.
Prawo do sprostowania danych Bardzo istotne jest by przetwarzane dane osobowe były aktualne. Tym samym istotne jest bieżące aktualizowanie danych osobowych w przypadku ich niezgodności ze stanem faktycznym. Korekta danych, dokonywana jest po dostarczenie dokumentu potwierdzającego zmiany.
Prawo do usunięcia danych oraz do bycia zapomnianym Możliwość żądania korekty danych przetwarzanych w sposób niezgodny z prawem.
Prawo do ograniczenia przetwarzania Od momentu złożenia wniosku o korektę Twoich danych osobowych lub zgłoszenia sprzeciwu ich przetwarzania, do czasu, wyjaśnienia sprawy lub weryfikacji prawidłowości Twoich danych (lub zmiany ich zgodnie z instrukcjami), istnieje prawo do ograniczenia przetwarzania. Poza przechowywaniem danych można przetwarzać dane osobowe wyłącznie zgodnie z treścią udzielonej zgody, w razie konieczności dotyczącej roszczeń prawnych, w celu ochrony praw innej osoby lub jeżeli z ich przetwarzaniem związany jest ważny interes publiczny. Istnieje możliwość złożenia wniosku o ograniczenie przetwarzania danych, jeżeli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale nie zachodzi potrzeba skasowania przetwarzanych danych osobowych.
Prawo wniesienia sprzeciwu Możliwość zgłoszenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania danych Jeżeli uważasz, że nie zachodzą przesłanki prawne ich przetwarzania, lub zachodzi potrzeba ponownego rozstrzygnięcia kwestii dotycząca automatycznego podejmowania decyzji. W powyższym przypadku istnieje możliwość dalszego przetwarzania danych w przypadku uzasadnionego kierowania się interesem ważniejszym od Twoich interesów, praw i swobód. Jednak zawsze możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, gdy jest to wymagane w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń.
Prawo do przenoszenia danych Możliwość złożenia wniosku, o przekazanie podanych danych osobowych w odpowiednio przygotowanym, powszechnie używanym i czytelnym dla urządzeń formacie, w tym także przekazanie tych informacji do innego Administratora Danych Osobowych.
Wycofanie zgody Prawo do wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych co wiązać się będzie z zaprzestaniem ich przetwarzania, jeżeli żądanie to będzie uzasadnione. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania danych.

Powyższe uprawnienia możesz zrealizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, wysyłając wiadomość na adres: biuro@taxberg.pl

III. Jak chronimy dane oraz komu je powierzamy i udostępniamy?
TAXBERG Sp. z o.o. w ramach świadczonych usług dołoży wszelkich starań, aby dane osobowe były przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i były chronione przez utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym wykorzystaniem.
TAXBERG Sp. z o.o. gwarantuje poufność wszelkich przekazanych nam danych, poprzez podjęcie skutecznych środków bezpieczeństwa i ochrony danych.
Udostępniamy Twoje dane osobowe uprawnionym organom państwowym, jeżeli zwrócą się do nas w związku z realizowanymi przez nich zadaniami. Mogą to być w szczególności jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
Udostępnianie danych osobowych podmiotom trzecim następuje wyłącznie w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą.

IV. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Gromadzone dane osobowe nie będą przetwarzane przez okres dłuższy niż wymagany przepisami prawa lub wewnętrznymi regulacjami TAXBERG Sp. z o.o.
Ustalanie okresów przetwarzania danych dla określonych celów wskazano w dalszej części Polityki Prywatności.

V. Jakie dane przetwarzamy, w jakim celu, przez jaki czas i na jakiej podstawie prawnej?
1. Konto użytkownika
Głównym celem przetwarzania danych osobowych i innych informacji przez TAXBERG Sp. z o.o. jest świadczenie usług, zapewnienie bezpiecznej i gwarantowanej jakości świadczonych usług dla klientów oraz usprawnianie i ulepszanie funkcjonalności naszych usług.
Podanie niezbędnych danych jest konieczne do skorzystania ze świadczonych przez TAXBERG Sp. z o.o. usług w ich właściwym zakresie i funkcjonalności. Konsekwencją braku właściwych danych osobowych jest brak możliwości świadczenia przez TAXBERG Sp. z o.o. usług w odpowiednim zakresie i funkcjonalności. Poza danymi, których podanie zostało oznaczone jako „obligatoryjne”, podanie innych danych jest dobrowolne.
Podstawą prawną przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną).
W przypadku świadczenia przez TAXBERG Sp. z o.o. usług, podane dane będą przetwarzane przez czas korzystania ze świadczonych usług. W przypadku rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (niezależnie od przyczyny i podstawy jej rozwiązania), nie dłużej, niż jest to konieczne dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług (ustawowy okres przedawnienia roszczeń)

2. Przetwarzanie danych w celu zabezpieczenia roszczeń
Celem dochodzenia i egzekucji roszczeń TAXBERG Sp. z o.o. może przetwarzać niektóre podane dane osobowe, w szczególności imię i nazwisko, dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu), dane dotyczące świadczonych usług (jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, korzystania z usług), a także inne dane, które są niezbędne celem udowodnienia istnienia roszczenia, jego egzekucji oraz obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.
Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes. Dane w tym zakresie są przetwarzane przez ustawowo określony czas przedawnienia roszczeń. Przetwarzanie danych obejmować będzie jednak wyłącznie ich przechowywanie z wyłączeniem jakichkolwiek innych operacji na tych danych, z zastrzeżeniem odmiennych obowiązków TAXBERG Sp. z o.o. wskazanych w obowiązujących przepisach lub nałożonych na TAXBERG Sp. z o.o. przez uprawnione organy.

3. Marketing bezpośredni
TAXBERG Sp. z o.o. prowadzi działania informacyjne, promocyjne w zakresie świadczonych usług, w tym m.in.:
• kampanie marketingu bezpośredniego polegające na wysyłaniu materiałów reklamowych (kart, ulotek, wiadomości elektronicznych),
• akcje marketingowe oparte o materiały BTL, powiązane z wypełnianiem ankiet lub uczestnictwem w konkursach i quizach.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji usług takich jak np. wysyłanie informacji marketingowej w formie newslettera itd.
W przypadku wyrażenia odrębnej zgody, na podany przez użytkownika adres poczty elektronicznej Administrator może przesyłać cyklicznie informacje marketingowe.
Informujemy, że działania te, zgodnie z RODO, są działaniami wykonywanymi w prawnie uzasadnionym interesie spółki.
Memorandum (47) RODO wskazuje, że za działanie wykonywane w prawnie uzasadnionym interesie, można uznać przetwarzanie danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego.
Otrzymując materiały marketingowe, masz prawo wnieść, w dowolnym momencie i bezpłatnie, sprzeciw wobec tego przetwarzania, pierwotnego lub dalszego. Dane osobowe przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego są przez nas przetwarzane jednorazowo i, po ich użyciu, kasowane z bazy marketingowej. Dane osobowe nie są też przekazywane innym podmiotom w celu wyprodukowania materiałów marketingowych.

VI. Pliki cookie
Używamy na stronach internetowych tzw. plików cookie.
Pliki cookies to dane informatyczne, które przechowywane są w urządzeniach końcowych użytkowników (komputery, telefony, tablety), przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te zawierają najczęściej nazwy stron internetowych, z których pochodzą, informacje o czasie ich przechowywania na końcowym urządzeniu oraz unikalny numer służący identyfikacji przeglądarki, z której następuje połączenie ze stroną internetową.
Pliki Cookies pozwalają m.in. na zapewnienie prawidłowego funkcjonowania stron i serwisów, poprawienia szybkości i bezpieczeństwa korzystania ze stron, ulepszania funkcji, z których korzystasz, korzystanie z narzędzi marketingowych i systemu komentarzy.
W każdej chwili masz możliwość ograniczenia lub zupełnego dezaktywowania plików cookie w ustawieniach Twojej przeglądarki, co może jednak prowadzić do ograniczenia działania niektórych funkcji serwisów internetowych udostępnianych w ramach świadczonych usług.

VII. Kampanie reklamowe
W ramach działań marketingowych korzystamy między innymi z technologii dostarczanych przez zewnętrznych partnerów.
Charakter i forma naszych komunikatów reklamowych zależy od zainteresowań, miejsca zamieszkania i innych parametrów pozwalających na indywidualizowanie przekazu reklamowego.

VIII. Ryzyka związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną
Korzystając z usług świadczonych drogą elektroniczną nie dbając o bezpieczeństwo swoich danych, narażasz się m.in. na ryzyko:
• ingerencji w Twoje dane osób niepowołanych, które mogą przeglądać, skopiować, zmodyfikować i skasować Twoje dane,
• ingerencji osób trzecich w transmisję informacji między Twoim systemem a naszym systemem,
• otrzymywania niechcianej poczty elektronicznej,
• zainfekowania Twojego systemu złośliwym oprogramowaniem (malware),
• wyłudzenia Twoich danych (phishing),
• podrobienia protokołów i certyfikatów bezpieczeństwa.

Aby zminimalizować powyższe ryzyka:
• nie podawaj nikomu haseł i loginów,
• używaj zawsze aktualnych wersji oprogramowania np. przeglądarki,
• sprawdzaj certyfikat przed zalogowaniem do serwisu.

IX. Jak tworzyć login i hasło?
Login powinien zawierać co najmniej 6 znaków, a hasło musi zawierać co najmniej 6 znaków, w tym przynajmniej jedną wielką literę, jedną małą literę, a także co najmniej jedną cyfrę lub jeden znak specjalny (np. !,@,#, %, &).

X. Nie pamiętam loginu lub hasła
W takim przypadku utraty hasła należy skontaktować się z TAXBERG Sp. z o.o.

XI. Komunikacja
Możemy się z Tobą komunikować za pośrednictwem:
• e-maila,
• wiadomości SMS,
• telefonicznie,
• za pośrednictwem komunikatorów internetowych
• wiadomości w kanałach social media
• listów i paczek.

XII. Postanowienia końcowe
TAXBERG Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian lub uzupełnień do niniejszej Polityki Prywatności.
Wszelkie zmiany będą publikowane na stronie www.taxberg.pl.
Użytkownik powinien mieć świadomość, że dane przekazywane w publicznej sieci telekomunikacyjnej pomiędzy jego urządzeniem a TAXBERG Sp. z o.o. nie są całkowicie bezpieczne. Administrator nie jest w stanie zapewnić pełnej ochrony i bezpieczeństwa tych danych podczas komunikacji z użytkownikiem. Niemniej, Administrator gwarantuje, że podejmie stosowne działania w celu zabezpieczenia danych przesyłanych do niego drogą elektroniczną, w szczególności danych osobowych podawanych przez użytkownika poprzez formularze elektroniczne.
Na stronie www.taxberg.pl mogą znajdować się łącza do stron lub serwisów osób trzecich. Te łącza osób trzecich mogą być związane z ich własną działalnością usługową świadczona drogą elektroniczną oraz zasadami prywatności, do której przestrzegania użytkownik zobowiązuje się po kliknięciu na dane łącze i opuszczeniu strony www.taxberg.pl.
Polityka prywatności nie ogranicza żadnych uprawnień przysługujących zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Mogą zaistnieć okoliczności, w których Administrator zdecyduje się sprzedać albo przenieść całość lub część swojego przedsiębiorstwa lub aktywów. W takim wypadku dane osobowe użytkowników mogą być przekazane lub udostępnione przez Administratora podmiotom trzecim w ramach oraz w związku z planowaną transakcją. W takich sytuacjach Administrator zapewni zobowiązanie podmiotów trzecich do zapewnienia adekwatnej ochrony dla danych osobowych zebranych za pośrednictwem Strony.
Jeżeli chcesz zawiadomić nas o naruszeniu ochrony Twoich danych osobowych lub przesłać nam prośbę dotyczącą Twoich praw, jako osoby, której dane dotyczą, skontaktuj się z nami pod adresem biuro@taxberg.pl.
Jeśli potrzebujesz skontaktować się z Administratorem Danych Osobowych, w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, prosimy przesłać e-mail na adres biuro@taxberg.pl.

NOTA PRAWNA
TAXBERG Sp. z o.o. oraz autorzy poszczególnych treści nie odpowiadają za szkody majątkowe i niemajątkowe powstałe w związku z podjęciem lub niepodjęciem czynności w oparciu o treści zamieszczone na www.taxberg.pl. Treści zamieszczane na stronie www.taxberg.pl mają wyłącznie informacyjny charakter. Nie stanowią porad, opinii ani wyjaśnień i nie powinny być samodzielną podstawą podejmowanych czynności. TAXBERG Sp. z o.o. oraz autorzy poszczególnych treści dokładają szczególnej staranności podczas ich przygotowywania dbając o ich profesjonalny charakter. Zamieszczane na stronie www.taxberg.pl treści mają jednak wyłączeni charakter opinii i odzwierciedlają poglądy autorów. Publikowane na www.taxberg.pl treści mogą ulec zmianie, w szczególności w przypadku zmiany prawa lub wykładni przepisów. Kopiowanie, rozpowszechnianie, odtwarzanie i wykonywanie utworów opublikowanych na www.taxberg.pl jest możliwe po uzyskaniu zgody TAXBERG Sp. z o.o.